• Các loại lưới Lưới làm việc cho máy ly tâm
    Types of mesh Mesh working for centrifuge

  • Giá: Liên hệ
  •  •Lưới làm việc máy ly tâm

     •Lưới lọc quay

    • Lưới đỡ máy ly tâm

    • Lưới trống lọc bùn chân không

 •Lưới làm việc máy ly tâm

 •Lưới lọc quay

• Lưới đỡ máy ly tâm

• Lưới trống lọc bùn chân không

Sản phẩm khác