• DỰ ÁN LÔ ÉP VÀ HỆ THỐNG ÉP CO TTC

DỰ ÁN LÔ ÉP VÀ HỆ THỐNG ÉP CO TTC
Năm 2017
Công suất: Lô ép lớn nhất Ø 1100 x 2300mm
Hệ thống gồm:
- Thiết bị doa lỗ lô ép kích thước max Ø 1100 x 2300mm
- Thiết bị Lò nung lô ép
- Thiết bị ép co trục ép vào vỏ lô
- Máy tiện, máy khoan răng và lỗ thoát nước mía

Dự án khác